Algemene voorwaarden

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Wondervloer Totaal

Algemene voorwaarden Wondervloer Totaal

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Wondervloer Totaal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Wondervloer Totaal, gevestigd aan Installatieweg 5-11 8263BS te Kampen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70814295
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wondervloer Totaal een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Wondervloer Totaal en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Wondervloer Totaal en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Wondervloer Totaal zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Wondervloer Totaal en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Wondervloer Totaal en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Wondervloer Totaal geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument een offerte opvraagt en/of voorafgaand inmeetwerkzaamheden door of namens Wondervloer Totaal laat verrichten en naar aanleiding daarvan een overeenkomst met Wondervloer Totaal sluit, óf in geval de consument de contactgegevens van Wondervloer Totaal op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Wondervloer Totaal aan de wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of namens Wondervloer Totaal worden gelegd of anderszins worden verwerkt. Onder ‘producten’ kunnen, niet-limitatief bedoeld, begrepen zijn, laminaat, parket en PVC-vloeren, alsook hulpmiddelen, gereedschappen en toebehoren, zoals ondervloeren en plinten.
 8. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Wondervloer Totaal uit te voeren werkzaamheden, zoals het aanleggen van vloeren.
 9. Webwinkel/website: www.wondervloer.nl
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wondervloer Totaal en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Wondervloer Totaal worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop-, leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Wondervloer Totaal (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. Wondervloer Totaal kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een webwinkelbestelling, reeds betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Wondervloer Totaal zorgdragen voor terugbetaling uiterlijk een werkdag na de herroeping.
 2. Indien een aanbod van Wondervloer Totaal is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De wederpartij draagt de schade voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot die gegevens.
 3. Indien de opdrachtgever de offerte accepteert, zowel per handtekening, email of een bericht dan is dit bindend. De klant mag dan binnen 14 dagen zonder redenen annuleren mits er al werkzaamheden uitgevoerd zijn of dat de werkzaamheden binnen 14 dagen worden uitgevoerd. Dan kan het voorkomen dat er annuleringskosten betaald moet worden. Als de opdrachtgever de werkzaamheden wil annuleren kunnen er ook annuleringskosten in rekening gebracht worden buiten de 14 dagen bedenktijd. Opdrachtnemer mag hier een redelijke bedrag voor vragen wanneer de planning niet meer op een kort termijn gevuld kan worden met andere werkzaamheden van opdrachtgevers. Dit geldt alleen als Wondervloer Totaal al een planning heeft gemaakt voor de desbetreffende project/werkzaamheden. De hoogte van de annuleringskosten zullen dan ook aan de hand daarvan worden berekend. Indien Wondervloer totaal hierdoor stil staat en andere aanbiedingen afslaat i.v.m. om de afgesproken werkzaamheden uit te oefenen betekent dit dat Wondervloer Totaal nee verkoopt omdat ze al afspraken hebben gemaakt met de opdrachtgever op basis van acceptatie offerte en maken van een planning en hierdoor geen nieuwe opdrachten welkom kunnen heten. Wanneer een opdrachtgever dus besluit om de werkzaamheden te laten annuleren moet hij rekening houden met kosten die Wondervloer totaal maakt om personeel te betalen terwijl er geen werkzaamheden zijn op de dagen dat de afspraken gemaakt zijn. Hierdoor mag Wondervloer totaal dus hier kosten voor in rekening brengen ter compensatie met het oog op personeel die betaald moet worden.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Wondervloer Totaal, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wondervloer Totaal anders aangeeft.
 5. In geval de overeenkomst middels de webwinkel wordt gesloten, zal Wondervloer Totaal de totstandkoming van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigen.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Bijvoorbeeld speciaal voor de consument op maat gemaakte vloerdelen, kunnen niet worden geretourneerd;
 4. de levering van producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken. Na aanleg van een vloer, kunnen de betreffende producten niet worden geretourneerd;
 5. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 6. Voor zover de overeenkomst op afstand voorziet in het verrichten van aanlegwerkzaamheden door of namens Wondervloer Totaal en deze worden verricht binnen de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1, verklaart de consument dat zulks geschiedt op uitdrukkelijk voorafgaand verzoek van de consument en dat de consument afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Vorenstaande geldt onverminderd het bepaalde in lid 2.
 7. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Wondervloer Totaal een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Wondervloer Totaal is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding. Het evenredige bedrag dat de consument aan Wondervloer Totaal is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk voor de werkzaamheden is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het door de consument verschuldigde bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst op afstand.
 8. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Wondervloer Totaal aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Wondervloer Totaal. Zo spoedig mogelijk nadat Wondervloer Totaal in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Wondervloer Totaal de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 9. Gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de eventuele verpakking(en) daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 10. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventueel meegeleverde dichte en complete verpakking(en) aan Wondervloer Totaal terugleveren.
 11. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Wondervloer Totaal is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 12. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Wondervloer Totaal heeft ingediend om de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 13. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 14. Wondervloer Totaal zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering en minus de eventuele kosten als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Wondervloer Totaal zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Wondervloer Totaal niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Wondervloer Totaal aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Wondervloer Totaal bekend waren op het moment dat Wondervloer Totaal deze prijzen aan de wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Wondervloer Totaal redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Wondervloer Totaal redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Wondervloer Totaal gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Wondervloer Totaal alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 2. Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal Wondervloer Totaal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 4. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Wondervloer Totaal zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening. Wondervloer Totaal zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 6. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering en/of uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van levering en/of uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Wondervloer Totaal gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wondervloer Totaal een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt meerwerk uitgevoerd volgens de voor de betreffende prestaties gebruikelijke door Wondervloer Totaal gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 6. | INMETEN

 1. Wondervloer Totaal ziet het inmeten als ondersteunende service en word ook alleen uitgevoerd naar akkoord op de uitgebrachte offerte. Wondervloer Totaal is niet aansprakelijk voor de maatvoering indien deze door of namens Wondervloer Totaal is opgenomen. Bij inmeten door Wondervloer Totaal, door de wederpartij of in haar opdracht door een derde, is Wondervloer Totaal nimmer aansprakelijk voor onjuistheden in de maatvoering. Tussentijdse wijzigingen in de maatvoering zijn voor risico van de wederpartij.
 2. Indien de maatvoering onjuist blijkt als gevolg van een niet aan Wondervloer Totaal toerekenbare omstandigheid, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de wederpartij.
 3. Bij het inmeten van vloeren onder de 50m² berekenen we € 75,- inmeet kosten. Bij vloeren boven de 50m² is het inmeten van de vloer gratis.
 4. Wanneer de wederpartij na het inmeten besluit om de order te annuleren of dat de werkzaamheden niet uitgevoerd hoeven te worden zal ook voor het inmeten van vloeren boven de 50m² € 75,- in rekening gebracht worden voor de onkosten.

ARTIKEL 7. | TOLERANTIES

In het aanbod, op de website of anderszins door Wondervloer Totaal vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten, afwerking en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 8. | DERDEN

 1. Wondervloer Totaal is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’).
 2. Wondervloer Totaal ziet er op toe dat de eventuele derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, beschikken over de vereiste kennis en kunde.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Wondervloer Totaal bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Wondervloer Totaal, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Wondervloer Totaal, zelf partij bij de overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Wondervloer Totaal bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Wondervloer Totaal gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 9. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Wondervloer Totaal, steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Wondervloer Totaal voorgeschreven wijze, aan Wondervloer Totaal verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de wederpartij Wondervloer Totaal steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 10. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Wondervloer Totaal zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Wondervloer Totaal mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Wondervloer Totaal toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 15, worden de verplichtingen van Wondervloer Totaal opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 15 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Wondervloer Totaal toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Wondervloer Totaal niet eerder in dan nadat de wederpartij Wondervloer Totaal schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Wondervloer Totaal na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Wondervloer Totaal voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Wondervloer Totaal gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Wondervloer Totaal als gevolg van een aan Wondervloer Totaal toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 11. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten, al dan niet in combinatie met aanleg daarvan door Wondervloer Totaal, plaats door verzending daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. In geval van verzending van de producten geen afleveradres door de wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Wondervloer Totaal bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
 4. Wondervloer Totaal behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in het kader van een overeenkomst op afstand pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. de aanlegwerkzaamheden door of namens Wondervloer Totaal zijn opgeleverd.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen.
 7. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Wondervloer Totaal gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Wondervloer Totaal mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Wondervloer Totaal is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien Wondervloer Totaal bij toepassing van de leden 7 of 8 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Wondervloer Totaal deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke en werkklare werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan te leggen producten;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid door de door Wondervloer Totaal tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen;
 • het verkrijgen van toegang door de door Wondervloer Totaal tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd.
 1. De door Wondervloer Totaal tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 2. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van derden. De wederpartij vrijwaart Wondervloer Totaal van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 3. Onze specialisten zullen aan hand bijvb. tegels, (rechthoeken) of planken zelf beoordelen hoe patronen worden gelegd rekening houdend met snijverlies of andere standaard situaties, mits de opdrachtgever alvorens minimaal (48uur) aangeeft dat ze een andere patroon willen. Achteraf of tussendoor iets willen veranderen zal worden bepaald door opdrachtnemer of ze dit of voor extra kosten alsnog veranderen of dat ze het weigeren. Naast dat het extra kosten met zich meebrengt geldt er ook geen garantie meer.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord dat er of per etappes m.b.t. of erna direct bij oplevering moet worden afgerekend. Aanbetalingen zijn slechts alleen van toepassing bij materiaal zoals vloeren die worden besteld. Bij een uitstel van een klus die niet kan worden afgerond of dergelijke(omdat bijv. de muren niet droog zijn, of andere situaties), zal de opdrachtgever al wel de betalingen moeten voldoen voor de werkzaamheden die al afgerond zijn.

ARTIKEL 13. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Op het moment dat door de door Wondervloer Totaal tewerkgestelde personen aan de wederpartij wordt meegedeeld dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, dient de wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
 2. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van het werk redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Wondervloer Totaal te worden gemeld.
 4. Indien de oplevering van het werk niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken binnen drie dagen na de oplevering schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Wondervloer Totaal te zijn ingediend.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Wondervloer Totaal te worden ingediend.
 6. De wederpartij vrijwaart Wondervloer Totaal van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het werk.
 7. Voor zover de overeenkomst slechts voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Wondervloer Totaal.
 8. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen nadat de wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Wondervloer Totaal te zijn ingediend.
 9. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Wondervloer Totaal is geklaagd.
 10. Indien de wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de wederpartij ondertekend (op)leveringsformulier, vloeit er voor Wondervloer Totaal uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 11. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Wondervloer Totaal bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Indien ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Wondervloer Totaal enig gebrek mocht ontstaan aan ten aanzien van de door of namens Wondervloer Totaal opgeleverde aanlegwerkzaamheden gedurende een periode van 24 maanden na de oplevering, zal Wondervloer Totaal het gebrek kosteloos (doen) herstellen, mits het gebrek binnen drie dagen na ontdekking daarvan, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk ter kennis is gebracht van Wondervloer Totaal. In geval van een consumentenkoop geldt vorenstaande onverminderd het bepaalde in lid 3 en artikel 13.9.
 2. Ten aanzien van producten geldt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die de toeleverancier van Wondervloer Totaal met de producten meelevert.
 3. Een door Wondervloer Totaal, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Wondervloer Totaal kunnen doen gelden (non-conformiteit).
 4. Gebruikssporen en verkleuringen ten gevolge van inwerking van licht valt niet onder garantie. Voorts is geen garantie van toepassing ten aanzien van glas, verkleuring van stoffen of hout, alsmede ondergeschikte kleurafwijkingen van stoffen, hout of andere materialen.
 5. Garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en gebruik waartoe het (op)geleverde volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.
 6. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Wondervloer Totaal dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, afwerking of aanleg of andersoortige verwerking door of vanwege de wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Wondervloer Totaal, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Wondervloer Totaal zijn uitgevoerd.
 7. De wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 8. In plaats van herstel als bedoeld in lid 1 kan Wondervloer Totaal opteren voor vervanging van het gedeelte dat gebrekkig is en onder de garantie valt, zulks naar keuze van Wondervloer Totaal. Herstel dan wel vervanging geldt voor Wondervloer Totaal als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Wondervloer Totaal ter zake het eventueel niet nakomen van de garantieverplichtingen jegens de wederpartij is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De wederpartij zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de wederpartij Wondervloer Totaal schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Wondervloer Totaal zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 1. Wondervloer Totaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Wondervloer Totaal opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Wondervloer Totaal niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Voor zover Wondervloer Totaal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wondervloer Totaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wondervloer Totaal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Wondervloer Totaal.
 5. In geval van overmacht zal Wondervloer Totaal dit onverwijld aan de wederpartij mededelen.

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Wondervloer Totaal is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Wondervloer Totaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Wondervloer Totaal in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Wondervloer Totaal gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Wondervloer Totaal verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Wondervloer Totaal op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die Wondervloer Totaal ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Wondervloer Totaal de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Wondervloer Totaal op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 17. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN

 1. Het aanbod van Wondervloer Totaal vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en kosten voor inmeten.
 2. Eventueel in het kader van werkzaamheden noodzakelijkerwijs door de door Wondervloer Totaal tewerkgestelde personen te maken parkeerkosten, worden aan de wederpartij doorberekend.
 3. Indien en voor zover de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dient de opgegeven prijs slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door of namens Wondervloer Totaal gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens Wondervloer Totaal gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de wederpartij worden doorberekend.
 4. Eventuele belastingen, waaronder de btw mede begrepen, komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 5. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is Wondervloer Totaal gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Wondervloer Totaal een consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 6. Wondervloer Totaal is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Wondervloer Totaal is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 is Wondervloer Totaal in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 7. Betaling dient te geschieden op (één van) de daartoe door Wondervloer Totaal voorgeschreven betaalmethode(n). Wondervloer totaal accepteert geen bedragen contant wat boven de €10.000 zal worden aangeboden. Indien men dit wel doet zal Wondervloer Totaal direct een melding maken.
 8. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.
 9. Wondervloer Totaal is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 10. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar direct of indirect voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Wondervloer Totaal kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de wederpartij jegens Wondervloer Totaal geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Wondervloer Totaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Wondervloer Totaal is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wondervloer Totaal in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Mocht Wondervloer Totaal aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Wondervloer Totaal te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Wondervloer Totaal hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Wondervloer Totaal ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Wondervloer Totaal is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Wondervloer Totaal betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Wondervloer Totaal beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Wondervloer Totaal betrekking heeft.
 5. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 13 en 14, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Wondervloer Totaal één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De wederpartij vrijwaart Wondervloer Totaal van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Wondervloer Totaal toerekenbaar is.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door of namens Wondervloer Totaal dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 13 en 14, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Wondervloer Totaal.
 2. Bij Wondervloer Totaal ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.

ARTIKEL 20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Wondervloer Totaal aan de wederpartij verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Wondervloer Totaal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Wondervloer Totaal of door Wondervloer Totaal aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Wondervloer Totaal is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien Wondervloer Totaal geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Wondervloer Totaal te verpanden.

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wondervloer Totaal aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

Gesprek beginnen
Hulp nodig?
Hallo 👏
Kunnen wij je helpen?
Call Now Button